Transformačné a inovačné konzorciá

Názov výzvy: Transformačné a inovačné konzorciá Cieľ výzvy: V rámci výzvy bude podporené zriadenie a fungovanie kooperatívnych Transformačných a inovačných konzorcií (ďalej len „konzorciá“). Strategickým cieľom výzvy je transformácia a zvýšenie pridanej hodnoty celých odvetví alebo ich častí prostredníctvom podpory úzkej spolupráce medzi aktérmi v oblasti výskumu a inovácií na Slovensku, a to v spolupráci…

Details

Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa

Názov výzvy: Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je podporiť a zvýšiť účasť inštitúcií zo Slovenska v Európskom výskumnom priestore, a to predovšetkým v programe Horizont Európa. Zároveň je cieľom podporiť výstupy z úspešných projektov so slovenskou participáciou. Forma podpory tak bude prebiehať dvoma…

Details

Podpora excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ alebo prešli úspešne hodnotením zo strany EK

Názov výzvy: Podpora excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ alebo prešli úspešne hodnotením zo strany EK Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je podporiť excelentné projekty, ktoré úspešne prešli hodnotením a/alebo získali v Horizonte Európa Známku Excelentnosti (Seal of Excellence) alebo alternatívnu známku kvality. Podpora je zameraná na tieto výzvy v rámci Horizontu…

Details

ERC Visiting granty

Názov výzvy: ERC Visiting granty Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je podporiť participáciu excelentných výskumníkov1 zo Slovenska vo výskumných tímoch držiteľov ERC grantov. V rámci výzvy sa poskytnú štipendiá na max. 6 mesiacov, ktoré umožnia participovať na ERC projekte, a tak zvýšiť možnosť získania takéhoto projektu. Podmienkou je, že prijímateľ visiting grantu musí fyzicky participovať v tíme…

Details

Preklenovacie ERC granty

Názov výzvy: Preklenovacie ERC granty Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je: podporiť kvalitné žiadosti, ktoré nezískali financovanie v ERC, ale majú potenciál uspieť pri opätovnom podaní, motivovať výskumníkov/výskumníčky pri podávaní žiadostí do ERC. Do výzvy sa môžu zapojiť výskumníci/výskumníčky spolu s výskumnou organizáciou, ktorí/é získali so svojou žiadosťou o ERC grant hodnotenie „B“. V rámci výzvy môžu požiadať o preklenovací…

Details

Podpora prípravy projektov v Horizonte Európa

Názov výzvy: Podpora prípravy projektov v Horizonte Európa Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je podporiť slovenské organizácie, ktoré boli žiadateľmi o projekty v rámci programu Horizont Európa, a tým: zvýšiť počet podávaných projektov s účastníkmi zo Slovenska, zvýšiť počet koordinujúcich inštitúcií zo Slovenska, motivovať výskumníkov/výskumníčky z inštitúcií na Slovensku, aby sa vo väčšej miere zapájali do prípravy…

Details

Podpora projektov, ktoré získali ocenenie “Seal of Excellence” v EIC

Názov výzvy: Podpora projektov, ktoré získali ocenenie “Seal of Excellence” v EIC Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty realizované v Bratislavskom kraji, ktoré úspešne prešli hodnotením Európskej rady pre inovácie v rámci výziev EIC Accelerator a EIC Transition programu Horizont Európa a získali známku excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence). Výzva prispeje k podpore excelentných…

Details

Screening and Functional Validation of Human Birth Defects Genomic Variants (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Screening and Functional Validation of Human Birth Defects Genomic Variants (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 5.5.2021 Dátum ukončenia: 8.5.2025 Účel projektu: Rýchly pokrok v genotypizácii a technológiách sekvenovania novej generácie viedol k identifikácii genetických variantov, ktoré sú spojené so širokou škálou vrodených chýb vrátane štrukturálnych vrodených chýb (SBD), intelektuálnych vývojových porúch…

Details

Method to Extend Research in Time (MERIT) Award Extension Request (Type 4 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Method to Extend Research in Time (MERIT) Award Extension Request (Type 4 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 7.6.2021 Dátum ukončenia: 2.12.2024 Účel projektu: Ocenenie National Cancer Institute (NCI) Method to Extend Research in Time (MERIT) (R37) poskytuje rozšírenú grantovú podporu výskumníkom v ranom štádiu (ESI), ktorí sa kvalifikujú na konverziu na základe získania…

Details

HEAL Initiative: Planning Studies for Initial Analgesic Development [Small Molecules and Biologics] (R61 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: HEAL Initiative: Planning Studies for Initial Analgesic Development [Small Molecules and Biologics] (R61 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 8.6.2021 Dátum ukončenia: 11.10.2024 Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je vyžiadať si žiadosti Initial Analgesic Development R61, ktoré navrhujú 2-ročné prieskumné/plánovacie ocenenia, od ktorých sa očakáva, že umožnia budúcu žiadosť…

Details