Advancing Technologies to Improve Delivery of Pharmacological, Gene Editing, and other Cargoes for HIV and SUD Mechanistic or Therapeutic Research (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Advancing Technologies to Improve Delivery of Pharmacological, Gene Editing, and other Cargoes for HIV and SUD Mechanistic or Therapeutic Research (R01 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 16.11.2024 Účel projektu: Účelom tejto výzvy je vyvinúť technológie na zlepšenie poskytovania farmakologického, génového alebo iného nákladu pre mechanistický alebo terapeutický výskum HIV a poruchy užívania látok…

Details

Effect of HIV and Substance Use Comorbidity on the Placenta and Maternal Outcomes (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Effect of HIV and Substance Use Comorbidity on the Placenta and Maternal Outcomes (R01 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 16.11.2024 Účel projektu: Účelom tejto výzvy je získať žiadosti o výskum zameraný na objasnenie účinku HIV a/alebo antiretrovírusovej terapie na rast, vývoj a fungovanie placenty u tehotných jedincov užívajúcich/zneužívaných látok, vplyv placentárnych abnormalít na…

Details

Blueprint Neurotherapeutics Network (BPN): Small Molecule Drug Discovery and Development of Disorders of the Nervous System (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Blueprint Neurotherapeutics Network (BPN): Small Molecule Drug Discovery and Development of Disorders of the Nervous System (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 19.8.2026 Účel projektu: Sieť Blueprint Neurotherapeutics Network (BPN) očakáva prihlášky od neurovedeckých výskumníkov, ktorí hľadajú podporu pri napredovaní svojich projektov na objavovanie a vývoj liekov s malými molekulami na kliniku. Účastníci…

Details

Ethical, Legal and Social Implications (ELSI) Exploratory/Developmental Research Grant (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Ethical, Legal and Social Implications (ELSI) Exploratory/Developmental Research Grant (R21 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 19.11.2026 Účel projektu: Táto výzva pozýva žiadosti o grant na prieskumný/vývojový výskum (R21), ktoré navrhujú študovať etické, právne a sociálne dôsledky (ELSI) ľudského genetického alebo genomického výskumu. Žiadosti môžu navrhovať štúdie využívajúce buď jednoduché alebo zmiešané metódy, ktoré…

Details

Ocenenie prof. Čižnára na LF OU

Dňa 11. októbra 2023 na pôde Lekárskej fakulty Ostravskej univerzity v Ostrave pri príležitosti „Slávnostní Vědecké rady lékařské fakulty OU“ bolo nášmu kolegovi, prof. Ing. Ivanovi Čižnárovi, DrSc., udelené ocenenie Zlatá Medaila za prínos pre rozvoj LF OU. Profesor Čižnár sa od roku 2010 aktívne podieľa na rozvoji vedeckej a odbornej práce, publikačnej činnosti a dlhoročnej…

Details

Vzdelávacia aktivita

Katedra čeľustnej ortopédie Lekárskej fakulty SZU v Bratislave dňa 19. októbra 2023 zorganizovala prezentáciu veľmi zaujímavých prednášok zahraničných odborníkov. Prof. Dr. Anmol Kalha z Univerzity v Corg, India, s ktorou má SZU uzatvorenú zmluvu o spolupráci, umožňujúcu našim študentom rozšíriť si pracovné skúsenosti, vystúpil s tému “Defining a new paradigm challenging the croocked teeth.” Prof. Dr. Péter Borbély z Maďarska predniesom problematiku…

Details

IMATRIKULÁCIA ŠTUDENTOV FAKULTY ZDRAVOTNÍCTVA SZU

K významným mesiacom v živote Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici už tradične patrí november, kedy sa uskutočňuje slávnostná imatrikulácia študentov prvých ročníkov dennej formy bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia. V akademickom roku 2023/2024 sa imatrikulácia študentov uskutočnila 9. novembra 2023 v  študijných programoch: fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť. Študenti z rúk dekanky…

Details

FESTIVAL DIABETU

Dňa 11. novembra 2023 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo významné odborné podujatie – 18. ročník Festivalu diabetu, na ktorom Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici participuje už niekoľko rokov. Počas Festivalu diabetu študenti 2. ročníka dennej formy štúdia študijného odboru ošetrovateľstvo pomáhali organizátorom a usmerňovali návštevníkov podujatia, ktorí si prišli vypočuť…

Details

Aktuálne problémy zdravotníctva

,,Aj keď téma bola na tých niekoľko minút veľmi obšírna, no som rád že mohli zaznieť aspoň niektoré základné odkazy“, vyjadril sa prorektor. 👉 Dofinancovanie zdravotníctva – už nie je o tom či áno alebo nie, ale koľko. Ak do roku 2030 stratíme cca 200.000 ľudí v produktívnom veku a financovanie zdravotníctva stojí z 80%…

Details

Imatrikulácia študentov 1. ročníka LF SZU

Na pôde Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity sme dnes už aj oficiálne slávnostne prijali našich študentov prvých ročníkov. Dnešným dňom (8.11.2023), si študenti prevzali svoj imatrikulačný list a podľa zaužívaných zvyklostí na našej Univerzite zložili aj slávnostný imatrikulačný sľub. Študentov na dnešnej slávnostnej imatrikulácii privítal  dekan LF SZU doc. MUDr. Mgr. Ladislav Kužela, PhD., MPH …

Details